Условия за ползване


Условия за ползване / Общи условия

 • Когато разглеждате или използвате тази Интернет страница (уеб сайт), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство.
  Интернет страницата (уебсайтът) "Vilipodnaem.bg" се поддържа от „Веди 8“ ЕООД, ЕИК 205415290 със седалище и адрес на управлението гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, улица Въстаник 2; e-mail адрес: office@vilipodnaem.bg , наричано по-долу за краткост Фирмата.
 • Настоящите Условия уреждат взаимоотношенията между Рекламодателя, Фирмата и Потребителите (Вас) на Интернет страницата (уеб сайта) "Vilipodnaem.bg" във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения за трите страни.
 • Фирмата може да преразгледа и обнови тези "УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ" по всяко време. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Пояснение на някои термини 

 • Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини: 
  Браузър е софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация (уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация. 

  Уебсайт  ("website") e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. 

  Интернет сайт е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която при изписване на електронния адрес "Vilipodnaem.bg" се зарежда във вашия браузър.

  Интернет страница е обособена част от уебсайт. 

  Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, което ръчно, чрез софтуер,техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си  или е достигнало до интернет страницата  чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие (разгледал, регистрирал се, закупил стока или услуга от интернет сайта и др.); 

  Платформа е цялостен продукт, който дава възможност на Потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния.

  Интерфейс е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на Потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства.

  Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. 

  Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите Потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство. 

  Информационна система е взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.
  IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

  Потребителско име е избран от Потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя. 

  Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя  и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил. 

  Потребителският профил е обособена част от уебсайта "Vilipodnaem.bg", съдържаща информация за Потребителя, изисквана от  Фирмата, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от  Фирмата,  единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име (имейл) и парола. Клиентският профил осигурява на Клиентът има възможност по всяко време да преглежда и редактира данните (с изключение на потребителско име (имейл)), въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на Услуги от уебсайта "Vilipodnaem.bg" с възможност за отказ от получаване на оферти, информационен бюлетин и др.
 • Продажна цена е обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.
 • Оферта е изложеното в сайта описание на дадена стока, услуга и условията на нейния рекламодател.
 • Рекламодател е всяко физическо или юридическо лице, което чрез Платформата, собственост на Фирмата, предлага собствения си продукт или услуга.
 • Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно. 

     Условия от общ характер

 • "Vilipodnaem.bg": Посредством този уеб сайт ние, ”Vilipodnaem.bg” предоставяме онлайн платформа, чрез която всякакви типове места за краткосрочно настаняване (например: хотели, къщи за гости, вили, бунгала, апартаменти и други ), могат да предлагат своите обекти и чрез която посетителите на сайта могат да извършват резервация. Извършвайки резервация чрез ”Vilipodnaem.bg”, Вие влизате в директни договорни отношения (законово обвързани) с мястото за настаняване, за което правите резервация. От момента, в който резервацията е направена, ние сме единствено в ролята на регистратор на действията между Вас и мястото за настаняване, препращайки данните на Вашата резервация към съответното място за настаняване.

  При предоставяне на нашите услуги, информацията, която е показана се базира на съответната информация, предоставена ни от местата за настаняване.

  Всяко място за настаняване носи отговорността за точността, цялостта и истинността на информацията (включително цените и наличността), поместена на нашия уеб сайт. Нашият сайт не представлява и не следва да се разглежда като препоръка или потвърждение на качеството, нивото на обслужване, квалификацията или рейтинга, които всяко място за настаняване е обявило.

  Нашите услуги са на разположение за лична и нетърговска употреба. Поради тази причина не ви е разрешено да препродавате, да създавате deep-link („дълбока връзка” - пускане на линкове към подстраници на сайта, а не само към заглавната му страница), да копирате, наблюдавате (напр. с помощта на програми за шпиониране или проследяване на информация, т.нар. spider и scrape – програми), помествате, изтегляте или възпроизвеждате каквато и да била информация, текст, софтуер, продукти или услуги, предлагани и достъпни на нашия уеб сайт, за каквито и да било комерсиални или конкурентни действия или цели.
   
 • Фирмата  единствено и само поддържа интернет сайта "Vilipodnaem.bg", като не носи отговорност при следните случаи: 
  За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, предлагащи чрез интернет сайта, собственост на  Фирмата или трети лица, подизпълнители в сайта "Vilipodnaem.bg";
  За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на  Фирмата.
  За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки, банери, поставени на настоящия сайт; 
  За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди; 
  За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта "Vilipodnaem.bg", независещи от екипа на същия.
 • Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на"Vilipodnaem.bg". Ако потребителят промени потребителското си име, "Vilipodnaem.bg" не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост. 
 • Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Условия за ползване. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно "Vilipodnaem.bg" за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Условия за ползване.
 • Освен в случаите, когато е изрично уговорено, потребителят не може да извлича чрез технически средства или по технически начин, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на“Vilipodnaem.bg", както да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на "Vilipodnaem.bg".
 • Потребителят се задължава да защитава и предпазва САЙТАФирмата, нейните представители, клиенти, членове на ръководния персонал или служители от каквито и да е искове, задължения и съдебни разноски, които биха могли да възникнат при нарушаване на тези Условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да ограничи евентуалните задължения на Фирмата до сумата, заплатена за използваните услуги.

Условия, касаещи закупуването и използването на услугите, предлагани във Vilipodnaem.bg

 • При заплащане на продукт или услуга и извършване на паричен превод посредством изчерпателно изброените в сайта начини, или персонално предоставени данни за извършване на плащане посредством E-mail, SMS или трети канали за комуникация, ние обработваме Вашата заявка за плащане, а Вие получавате данни за контакт с лицето, предлагащо продукта или услугата, посредством платформата. Това действие удостоверява Вашата покупка/ резервация като капарирана, завършена и потвърдена. След изтичане на срок от 48 часа от създаването на заявка за резервация, Вашата покупка/ резервация бива автоматично анулирана, в случай на липсващо плащане.
 • Рекламодателят (посоченото място за настаняване) е длъжен да обслужи Потребителя, извършил плащане към платформата "Vilipodnaem.bg", в съответствие с Условията на офертата.
 • Ако потребителят е отишъл при Рекламодателя след изтичане на срока, договорен преди извършено плащане от Потребителя, то потребителят губи нейното право за ползване.

 Условия за обслужване на транзакции с банкови карти и други

 • Уебсайтът "Vilipodnaem.bg" е собственост на  „Веди 8“ ЕООД, ЕИК 205415290 със седалище и адрес на управлението гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, улица Въстаник 2; e-mail адрес: office@vilipodnaem.bg 

  1. Предлагани услуги:
  Предлаганите във " Vilipodnaem.bg" услуги се предоставят от различни физически и юридически лица под формата на оферти. В страницата на всяка оферта е обявено подробно описание, съдържание, количество, цена, евентуална отстъпка, както име на обекта за настаняване.
 • Ценова политика:
   Всички обявени цени във "Vilipodnaem.bg" са в български левове и цените са крайни.
 • Лични данни:
  Фирмата
   гарантира защитата на личните данни на клиентите чрез "Vilipodnaem.bg". Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателните системи  "ePay.bg" , "g2s.com", "PayPal" и др. гарантиращи сигурността им. "Vilipodnaem.bg" няма достъп до данните на банковата карта на клиента и не съхранява номера на банкови карти.


 • Политика за отказ при покупка на стоки и/ или услуги:

  1. При извършване на покупка всеки потребител сключва договор от разстояние с Рекламодателя, осигуряващ конкретната оферта. Фирмата не е страна по договора между клиента и Рекламодателя, тъй като Рекламодателят е продавач на стоките и услугите, а Фирмата е продавач на нематериалните права на Рекламодателя.

  2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от капарираната от него резервация (покупка), съобразно чл. 93 от ЗЗД, заплатената от него сума (капаро/ задатък) не се възстановява.

 • Считано от 15.2.2016 Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебна медиация, целта на която е даде възможност на потребителите за извънсъдебно решаване на спорове относно поръчки, направени онлайн. Платформата за извънсъдебно решаване на спорове е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Допълнителни условия, лицензи и използвано съдържание